วันที่   19   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การพัฒนาศักยภาพการนิเทศฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง