วันที่   30   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง