วันที่   26   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม รับทราบตัวชี้วัด 5.2 ห้องประชุมลำน้ำโขงและห้องประชุมโขงวารี