วันที่   27   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง