วันที่   9   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการสอบสวนวินัย ห้องประชุมลำน้ำโขง