วันที่   24   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ศธภ. ๑๑ ติดตามการดำเนินงาน ศธจ./ คำรับรองฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง