วันที่   7   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - จัดทำโครงการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ห้องประชุมลำน้ำโขง