วันที่   17   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - นิเทศ โรงเรียนเอกชน ห้องโขงวารี