วันที่   20   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การคัดเลือกผู้บริหารระดับต้น ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - ปรระชุมคณะทำงานโครงการพลเมืองดี ฯ ปี 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง