วันที่   13   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมโครงการพลเมืองดี ฯ ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ซักซ้อม ประชุม การคัดเลือกนักบริหารต้น ห้องโขงวารี