วันที่   23   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - นิเทศ โรงเรียนเอกชน ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2566- 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องโขงวารี