วันที่   25   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - นิเทศ โรงเรียนเอกชน ห้องประชุมลำน้ำโขง