วันที่   3   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดทำโครงการพลเมืองดี 2564 ห้องโขงวารี
08.30 น. - 16.30 น.   - การนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย R2R ห้องประชุมลำน้ำโขง