วันที่   8   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - นำเสนอผลการดำเนินงาน IFTE ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมิน ผู้ขอโอน ว 29 ห้องโขงวารี