วันที่   9   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - นำเสนอผลการดำเนินงาน IFTE ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องโขงวารี