วันที่   17   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี โครงการ IFTE สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ห้องโขงวารี