วันที่   20   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัว รอง ผอ.สถานศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - การเลื่อนเงินเดือน ห้องโขงวารี
13.00 น. - 16.30 น.   - การจัดทำแบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน ห้องประชุมลำน้ำโขง