วันที่   21   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กลั่นกรองการย้าย ผู้บริหาร ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - การเลื่อนเงินเดือน ห้องโขงวารี