วันที่   13   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องโขงวารี