วันที่   27   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.นครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง