วันที่   26   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   -  อกศจ.นครพนม ตรวจสอบคะแนน และกลั่นกรองการย้าย ห้องประชุมลำน้ำโขง