วันที่   16   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ซักซ้อมการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม ห้องโขงวารี