วันที่   29   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ห้องประชุมลำน้ำโขง