วันที่   19   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ห้องประชุมลำน้ำโขง