วันที่   11   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - หลักเกณฑ์การขอเปิดโรงเรียน ห้องประชุมลำน้ำโขง