วันที่   8   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมแผนพัมนา 2566-2570 และแผนที่นำทาง SDG4 ห้องประชุมลำน้ำโขง