วันที่   18   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง