วันที่   14   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.นครพนม ครั้งที่ 10/2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ติดตามการบริหารงานบุคคล ห้องประชุมลำน้ำโขง