วันที่   14   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องโขงวารี