วันที่   1   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินผลงาน 38 ค. (2) ห้องประชุมลำน้ำโขง