วันที่   2   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมซักซ้อม ว11/2564 (วPA) ห้องประชุมลำน้ำโขง