วันที่   4   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม ICT ห้องประชุมลำน้ำโขง