วันที่   17   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัว รองผู้อำนวยการสถาศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมการคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง