วันที่   18   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ศึกษาธิการ ภาค 1 พร้องคณะเข้าศึกษาดูงาน ห้องประชุมลำน้ำโขง