วันที่   15   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมพัฒนาศักยภาพการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ห้องโขงวารี