วันที่   8   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.นครพนม ครั้งที่4/2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง