วันที่   24   ธันวาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ห้องโขงวารี