วันที่   17   ธันวาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" ห้องประชุมลำน้ำโขง