วันที่   12   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - ปีะชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 64 ผ่านระบบทางไกลโปรแกรม ZOOM ห้องประชุมลำน้ำโขง