วันที่   30   ธันวาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาด ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - โครงการนิเทศยุวกาชาด ห้องประชุมลำน้ำโขง