วันที่   19   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - เครื่งราชฯ2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง