วันที่   17   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุม อกศจ.นครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง