วันที่   25   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.นครพนม ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - การสร้างตัวชี้วัดร่วมทางการศึกษา ห้องโขงวารี