วันที่   27   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ หน่วยงาน และประชุมพัฒนาบุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติราชการศธจ.นครพนม ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ทบทวนวิสัยทัศน์ฯ หน่วยงานและพัฒนาบุคลากรฯ ศธจ.จัดทำแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IFTE ห้องโขงวารี