วันที่   3   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจงโครงการ IFTE ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 ห้องประชุมลำน้ำโขง