วันที่   11   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สถานที่จัดเก็บแบบทดสอบและอุปกรณ์การสอบ O-NET ห้องโขงวารี
13.00 น. - 16.30 น.   - การประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมตัดสินผลงานการประกิจกรรมยุวกาชาด 100 ปี ห้องประชุมลำน้ำโขง