วันที่   15   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สถานที่จัดเก็บแบบทดสอบและอุปกรณ์การสอบ O-NET ห้องโขงวารี
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง