วันที่   7   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง