วันที่   9   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง