วันที่   10   กุมภาพันธ์   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ O-NET ห้องประชุมลำน้ำโขง